[Thương hiệu cá nhân] Diễn giả Nguyễn Duy Linh

Diễn giả Nguyễn Duy Linh với những khóa học và buổi chia sẻ truyền động lực. Dự án thương hiệu cá nhân của anh gồm có:

- Avatar
- Slogan / Description: Diễn giả Truyền động lực
- Cardvisit
- Social Network: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin: www.facebook.com/diengiaduylinh


Version 1 - 2014


Version 2 - 2015

No comments:

Post a Comment